GEESSII

Geessii (Links)

Maxxansalee fi odeeffannoowwaan si’atoo, qabiyyee fi dubbisa barruulee fi oduuwwan ijoo keenya iddoo tokkotti ilaaluuf akkasumas argachuuf geessii armaan gadii cuqasuudhaan itti bohaaraa!