Oduu Afan Oromo

Luboonni Kaatolikii Firaans 1950 irraa kaasee daa’imman 216,000 irratti miidhaa saalaa qaqqabsiisaniiru

Daa’imman 216,000 tahan bara 1950 irraa qabee miseensota Bataskaana Kaatolikii Firaansiin miidhaan saalaa irra gaheera jedhe gareen miidhaa manneetii amantaatiin raawwate qoratu.

Lu boota bataskaana Kaatolikii Firaans

Jean-Marc Sauvé tajaajilaa hawaasaa gameesssa yoo tahu, waa’ee gabaasa dheeraa miidhaa saalaa Bataskaana Kaatolikii Fireenchiin raawwatame ibseera.

Namooti miseensa hin taane yoo dabalaman immoo lakkoofsi isaa inumaayyuu gara 330,000 siquu mala jedhe.

Namni miiidhaan irra gahe tokko gabaasni kuni seenaa Firaans keessatti murteessaaadha jedhe.

Salphinni Bataskaana Kaatolikii Roomaa, kan Firaansitti saaxil-bahe kuni, mana amantaa haleellaa saalaa daa’mmaniin irra deddeebiin himatamtuuf isa boodanaati.

Qorannoon Firaansitti adeemsifame kuni Bataskaana Kaatolikii Firaansiin bara 2018tti akka adeemsifamu gaafatame.

Qorannichis galmee dhaddachaa, poolisii fi bataskaanaa akkasumas odeeffannoo miidhamtootaafi ragaa-baatota funaanuuf waggaa lamaaf walakkaa fudhateera.

Sauvé’n akka jedhanitti hanga baroota 2000’tti Bataskaanni Kaatolikii miidhamtootaaf homaa itti gaafatamummaa fudhachaa hin turre.

Koomishiniiin qorannoo kana geggeesse ragaa warreen haleellaa qaqqabsiisanii 2,900 to 3,200 argadheera jedhe. Kunis lubbootaafi tajaajiltoota 115,000 tahan keessaati argamee jedhe.

Gabaasni fuula 2,500 qabu kuni kanneen haleellaan irra gahe baayyeen isaanii daa’imman dhiiraa umrii saalfattoof hin qaqqabnedha.

‘’Bataskaanni Kaatolikii, namoota dhiyoo maatiifi hiriyyoota’tti aanuun bakka haleellaan saalaan inni guddaa itti raawwatudha,’’ jedha gabaasichi.

Gabaasaan BBC Hugh Schofield dubbii saaxilame kana yaaduufiyyuu waan ulfaataadha jedhe.

Dhimmoota garee kanaan qorataman mana murtiitti himannaa banuuf akka seera Firaansitti yeroon itti darbeera.