Oduu Afan Oromo

Intalli mootii Jaappaan iyyeessatti heerumte hiree sanyii mootummaa dhabde

Falmiifi atakaaraa hedduutiin booda Intalli Mootii Maakoo jedhamtu jaalalleeshee maatii iyyeessaa keessaa ta’eefi kan mana barumsaatti wal bartetti heerumuun carraa sanyii mootii jedhamuu dhabde.

Maakoo fi Komuroo

Akka Ejensiin Maatii Moototaa biyyattii jedhetti, guyyaan gaa’ela isaanii kun Onkoloolessa 26tti beellamameera.

Jaalalleewwan kunneen jalqaba bara 2018 keessa gaa’ela isaanii gaggeeffachuuf kan ture yoo ta’u, haata’u malee hiriyyaan Intala Mootii maqaan isaa Komuroo jedhamu kun baasii cidhaaf ta’u waan dhabeef yeroo biraatti dabarfame.

Jarri kun erga gaa’ela isaanii raawwataniin booda gara US deemuun achitti Komuroon ogeessa seeraa ta’ee hojjechuuf karoora qabu.

Jalalleewwan kunneen lamaan maatii baayyee qabeenyaafi gulantaan walirraa fagoo ta’an waan ta’aniif sochiin isaanii miidiyaaleen adamsamee gabaafamaa tureera.

Miidiyaan dhimma jaalala isaanii kana akka malee gabaasuu isaarraa kan ka’een, maatii jara lamaanii akka qoor-qalbiin isaanii miidhamu ta’eera.

Adaadaa ishee dabalatee maatiin Intala mootuu kun gabaasa miidiyaalee dhimma hariiroo jaalala intala isaanii kana gabaasurraan kan ka’e dhibee sammuuf kan saaxilamanis turan.

Akka aadaa Jaappaanitti garuu namni rakko fayyaa sammuu qabu tokko hedduu hawaasaan qoollifatama.

Makoo fi Komuroon bara 2012 ture yeroo barattoota Yunivarsiitii Kiristinyaan Internaashinaal kan magaalaa Tookiyoo jirutti baratanitti.

Bara 2017 ammaa wal kaadhimmatanii bara 2018 keessa gaa’ela dhaabbachuuf karoorfatan.

Haata’u malee, ‘hiyyummaatti hin toliin malee’ haati Komuroo maallaqa hin qabu waan jetteef gaa’ela isaan bara 2018 keessa raawwatachuuf ture Onkoloolessa kanatti darbeera.

Intalli Mootii Makoon gabbara akka aadaa Jaappaanitti yeenii miliyoona 150 ykn dolaara 1.3 maatii isheef kennamuu malu akka hafuuf gooteetti.

Maallaqni maatii moototaaf akka gabbaraatti Komuroon kennuun irraa eegamu haqamuun isaa gammachuu itti horeera. Kun akka ta’u kan taasise ammoo gatii jaalalaa Makoon baaftee dha.

Isheenis jaalalaaf jettee hiree sanyii mootii ta’uun argattu dhabdeetti.

Kana malees, baasiiwwan sirna fuudhaafi heerumaa hedduu kan maatii moototaa keessatti baramaa ta’e akka dhiifamu gooteetti.

Komuroo fi Makoon Herii fi Megahaan warra Jaappaan jedhamu. Kanaaf ammoo sababiin isaa hanga maatii warra mootii Biriitish kana beekamtii guddaa qabaachuu baataniyyu, akkuma isaanii US keessa jiraachuu filachuun isaaniitiin wal dorgomsiifaman.

Ilmi Mootii Heriin Megahaan waliin gaa’ela dhaabbate

Namoonni seenaa jaalalaa Intala Mootii Makoo kana taajjaban, gatiin jaalalaa danuu ta’uu raga bahaa jiru.