Oduu Afan Oromo

Artiist Haacaaluu Hundeessaa badhaasa ‘Grammy’ irratti ogeeyyii lubbuun darban waliin yaadatame

Ati hin duune hacee “hacee gaafa adwaa”

Finfinnee, Bitootessa 17, 2021 (Ambo Tv) – Artiist Haacaaluu Hundeessaa ogeeyyii indaastirii muuziqaa keessatti maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 lubbuun darban dhaabbatichi yaadate keessaa tokko ta’e. Badhaasa Grammy bara 2021 irratti Artiist Haacaaluu Hundeessaa ogeeyyii indaastirii muuziqaa keessatti maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 lubbuun darban dhaabbatichi yaadate keessaa tokko ta’eera. Artiist Haacaaluu Hundeessaa tarree ogeeyyii muuziqaa addunyaa beekamoo ta’an kan bara 2020 keessaa addunyaan lubbuun dhabde keessaa tokko ta’uun badhaasa Grammy bara 2021 Dilbata Ameerikaatti gaggeefame irratti yaadatame. Dhaabbatni akkaadamii waraabbii Grammy, Viidiyoo maqaa ogeeyyii bara Faranjootaa 2020 lubbuun darbanii tarreesse, ”hawaasa muuziqaa bara 2020 keessa dhabne haa yaadannu kabajas haa kenninuuf” jedhe. Dhaabbatichi ogeeyyii tokkoon tokkoon isaanii oogummaa isaaniin waan hawaasa muuziqaa addunyaaf gumaachaniif kabaja kennas jedheera. Badhaasa Giraamii bara 2021 Dilbata darbe gaggeeffame kana irratti Biyoonseen ammas mo’achuudhaan si’a 28 argachuu isheetiin seenaa haaraa galmeessiteetti. Weellistuun beekamtuu kun amma seenaa Giraamii kana keessatti dubartii hunda caalaa badhaafamte taateetti. Teeyilar Iswiift akkasuma badhaasa hojii aartii guddaa kanarratti si’a sadii albamii waggaa mo’achuudhaan dubartii biroo seenaa dalagde taateetti. Barnaa Booy Albam Muuziqaa Filatamaa Addunyaa yoo mo’atu, Wiizkiid immoo viidiyoo muuziqaa filatamaa Biyoonsee waliin hojjeteen mo’ate. Intalli Biyoonsee Biluu jedhamtus badhaasa kana mo’atteetti.